УДК 16+001(091)+62(091)+930:57(091)+510
ББК 87.3 + 72.4

Друкується за рішенням вченої ради Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара згідно з планом видань на 2018 р.

Рецензенти:
д-р іст. проф. В. М. Скляр, д-р біол. наук, проф. О. Я. Пилипчук

Розглянуто специфіку інструментального знання, розкрито утворюючий характер читання через з’ясування його темпоральних конститутивів, проаналізовано формування когнiтивої проблематики icторично-антропологiчного вимiру сучасної філософії історії, участь членів Харківського медичного товариства в російсько-японській війні 1904–1905 рр., життєвий шлях й діяльність вітчизняних вчених-геологів І. М. та А. Ф. Єфимових, перші роки діяльності відділу бактеріозів рослин Інституту мікробіології та епідеміології АН України, впровадження рентгенівської апаратури на лівобережный Україны дорадянського періоду, витоки руху студентських будзагонів та їх роль у формуванні організаторських якостей молоді України, питання організації спостережних баз Одеської астрономічної обсерваторії у високогірних районах СРСР у 70-х роках ХХ століття. Проаналізовано внесок в розвиток міської статистики, демографії, історії А. О. Скальковського та А. С. Бориневича, формування у Дніпропетровську радіоекологічної складової досліджень техногенної трансформації прісноводних екосистем. Висвітлено історію низки міжнародних організацій в галузі історії науки і техніки, стан інженерного співтовариства в державі та в промислових регіонах України другої половини ХІХ ст., особливості розвитку непілотованої ракетно-космічної техніки в першій половині XX ст., внесок наукового колективу, очолюваного І. К. Косько, у напрям «Динаміка перехідних процесів».

Редакційна колегія:

д-р іст. наук, проф. В. С. Савчук (гол. редактор, Україна); д-р. філос. наук, проф. С. В. Шевцов (заст. гол. ред., Україна); д-р іст. наук, доц. Н. М. Кушлакова (заст. гол. ред., Україна); д-р іст. наук, доц. Н. В. Венгер (Україна); д-р філос. наук, проф. П. І. Гнатенко (Україна); д-р іст. наук, проф. О. І. Журба (Україна); д-р іст. наук, проф. Т. Ф. Литвинова (Україна); д-р філософії Ю. Лобода (США); д-р філос. наук, проф. В. Б. Окороков (Україна); д-р філос. наук, проф. В. І. Онопрієнко (Україна); д-р філос. наук, проф. В. І. Пронякін (Україна); д-р філос. наук, проф. В. М. Рамішвілі (Грузія); д-р іст. наук, проф. І. Ю. Робак (Україна); д-р іст. наук. проф. О. Л. Рябченко (Україна); д-р габіліт., проф. Срогош Тадеуш (Польща); д-р габіліт., проф. Стройновські Анджей (Польща); д-р філос. наук, проф. О. С. Токовенко (Україна); ); д-р іст. наук, проф. О. Б. Шляхов (Україна); канд. іст. наук А. В. Сюх (відп. секретар).

Опубліковано: 2018-07-28

ВІД РЕДАКЦІЇ

ІСТОРІЯ НАУКИ

РЕЦЕНЗІЇ