• Дослідження з історії і філософії науки і техніки
  Том 28 № 2 (2019)

  УДК 16+001(091)+62(091)+930:57(091)+510

  Друкується за рішенням вченої ради Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара згідно з планом видань на 2019 р.

  Рецензенти:

  д-р іст. наук, проф. Бєсов Л. М., д-р іст. наук, проф. Гамалея В. М.

  Вивчено взаємовідносини неоконфуціанства з панівною ідеологією в Китаї за часів «культурної революції». Представлено внесок одного з провідних українських фахівців у галузі дослідження зодіакального світла та космічного пилу М. Б. Діварі та внесок у розвиток біології техногенно трансформованих прісноводних екосистем Г. Б. Мельникова. Проаналізовані деякі проблемні питання розвитку науки в академічному і вузівському сегментах Києва за часів незалежності. Ґрунтовно розглянуто віхи гігієнічного руху в Галичині та вплив професійних з’їздів гігієністів, лікарів і природознавців другої половини ХІХ – початку ХХ ст. на його перебіг. Розкрито особливості розвитку методології досліджень з історії електротехніки, проведено критичний аналіз історіографії з питань організації наукового забезпечення виробництва електричних машин на Харківському електромеханічному заводі в 1919–1940 рр., досліджено історію розвитку двигунобудування на Харківщині (1950–1991 рр.), здійснено дослідження розвитку і виробничої діяльності луганських залізничних майстерень (1920 – 1930) та впливу на цей процес історичних умов їх діяльності. Завершено огляд організації і розвитку міжнародних асоціацій з історії науки і техніки.

  The relationship between neoconfucianism and the prevailing ideology in China during the period of the «cultural revolution» is studied. The contribution of the leading scientist in the field of the study of zodiacal light and cosmic dust N. B. Divari and the contribution to the development of the biology of technologically transformed freshwater ecosystems G. B. Melnykov are presented. Some problematic issues of the development of science in the academic and university sectors of Kiev in the period of independence are analyzed. The milestones of the hygienic movement in Galicia and the influence of professional congresses of hygienists, doctors and natural scientists of the second half of the 19th – beginning of the 20th centuries on its character are thoroughly examined. The features of the development of a research methodology on the history of electrical engineering are disclosed, a critical analysis of historiography on the organization of scientific support for the production of electrical machines at the Kharkov Electromechanical Plant (1919 – 1940) is carried out. The history of the development of engine building in the Kharkiv region (1950 – 1991) is studied, the development and production activities of Lugansk railway workshopsare studied (1920 – 1930) and the impact on this process of the historical conditions of their activities. A review of the organization and development of international associations on the history of science and technology has been completed.

  Editorial board

  Prof., Dr. Hist. Sc. V. S. Savchuk (Chief Editor, Ukraine); Prof., Dr. Philos. Sc. S. V. Shevtsov (Deputy Editor-in-Chief, Ukraine); Assoc. Prof., Dr. Hist. Sc. N. M. Kushlakova (Deputy Editor-in-Chief, Ukraine); Prof., Dr. Philos. Sc. H. Ye. Aliaiev (Ukraine); Assoc. Prof., Dr. Hist. Sc. N. V. Venger (Ukraine); Prof., Dr. Philos. Sc. P. I. Hnatenko (Deputy Editor-in-Chief, Ukraine); Prof., Dr. Hist. Sc. O. I. Zhurba (Ukraine); Prof., Dr. Hist. Sc. O. H. Kryvokon (Ukraine); Prof., Dr. Hist. Sc. T. F. Lytvynova (Ukraine); Assoc. Prof., PhD V. V. Mashtalir (Ukraine); Prof., Dr. Philos. Sc. V. B. Okorokov (Ukraine); Prof., Dr. Philos. Sc. V. I. Onoprienko (Ukraine); Prof., Dr. Philos. Sc. V. M. Ramishvili (Georgia); Prof., Dr. Hist. Sc. I. Yu. Robak (Ukraine); Prof., Dr. Hist. Sc. O. L. Ryabchenko (Ukraine); Prof., Dr. hab. (History) Srogosh Tadeush (Poland); Prof., Dr. Hist. Sc. O. B. Shliakhov (Ukraine); Prof., Dr. hab. (History) Strojnowski Andrzej (Poland); Prof., Dr. Philos. Sc. O. S. Tokovenko (Ukraine); Assoc. Prof., Dr. Hist. Sc. O. Ye. Tveritnikova (Ukraine); PhD (History) A. V. Siukch (executive Secretary, Ukraine).

  Редакційна колегія:

  д-р іст. наук, проф. В. С. Савчук (гол. редактор, Україна); д-р. філос. наук, проф. С. В. Шевцов (заст. гол. ред., Україна); д-р іст. наук, доц. Н. М. Кушлакова (заст. гол. ред., Україна); д-р філос. наук, проф. Г. Є. Аляєв (Україна); д-р іст. наук, доц. Н. В. Венгер (Україна); д-р філос. наук, проф. П. І. Гнатенко (Україна); д-р іст. наук, проф. О. І. Журба (Україна); д-р іст. наук, проф. О. Г. Кривоконь (Україна); д-р іст. наук, проф. Т. Ф. Литвинова (Україна); канд. іст. наук, доц. В. В. Машталір (Україна); д-р філос. наук, проф. В. Б. Окороков (Україна); д-р філос. наук, проф. В. І. Онопрієнко (Україна);д-р філос. наук, проф. В. М. Рамішвілі (Грузія); д-р іст. наук, проф. І. Ю. Робак (Україна); д-р іст. наук. проф. О. Л. Рябченко (Україна); д-р габіліт., проф. Срогош Тадеуш (Польща); д-р габіліт., проф. Стройновські Анджей (Польща); д-р філос. наук, проф. О. С. Токовенко (Україна); ); д-р іст. наук, доц. O. Є. Тверитнікова (Україна); д-р іст. наук, проф. О. Б. Шляхов (Україна); канд. іст. наук А. В. Сюх (відп. секретар).

  © Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара, 2019

 • Дослідження з історії і філософії науки і техніки
  Том 28 № 1 (2019)

  УДК 16+001(091)+62(091)+930:57(091)+510

  Друкується за рішенням вченої ради Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара згідно з планом видань на 2019 р.

  Рецензенти:
  д-р іст. проф. В. М. Скляр, д-р іст. наук, проф. Н. О. Рижева

  Здійснено концептуалізацію історичної антропології як сучасної філософії історії та розглянуто її перспективи, застосування її пізнавального потенціалу; проведено аналіз сучасного розвитку напряму «штучний інтелект» з філософської точки зору, досліджено різноманітні семантики модальної логіки, з концентрацією уваги на філософських проблемах, які оточують відносини між ментальним та логікою.

  Розглянуто передумови та перші спроби використання в медичній практиці рентгенівського випромінювання для масових досліджень органів грудної клітини, висвітлено місце й роль Одеської астрономічної обсерваторії (ОАО) в розгортанні метеорних досліджень у середині минулого століття як в Україні, так і на всесоюзному та міжнародному рівнях, життя і діяльність видатного українського вченого Д. О. Свіренка, тісно пов’язані з вивченням гідроекологічних наслідків будівництва Дніпрогесу та створенням дніпропетровської гідробіологічної школи. Досліджено видавничу справу товариств випускників технічних вишів Харківської та Катеринославської губерній, зокрема Харківського практичного технологічного інституту і Катеринославського вищого гірничого училища. З’ясовано їх внесок у розвиток інженерно-наукової думки та консолідацію технічної інтелігенції в Україні в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. Представлено історичний внесок у розвиток ідей вивчення механічних коливань і хвиль в ракетно-космічній техніці вченими і конструкторами, представниками науково- конструкторських шкіл ДП «КБ «Південне» ім. М. К. Янгеля». Досліджено долю харків’янина Ю. Ю. Трутовського у контексті його діяльності як вченого-психіатра, адміністратора та підприємця.

  Редакційна колегія:

  д-р іст. наук, проф. В. С. Савчук (гол. редактор, Україна); д-р. філос. наук, проф. С. В. Шевцов (заст. гол. ред., Україна); д-р іст. наук, доц. Н. М. Кушлакова (заст. гол. ред., Україна); д-р іст. наук, доц. Н. В. Венгер (Україна); д-р філос. наук, проф. П. І. Гнатенко (Україна); д-р іст. наук, проф. О. І. Журба (Україна); д-р іст. наук, проф. О. Г. Кривоконь (Україна); д-р іст. наук, проф. Т. Ф. Литвинова (Україна); д-р філософії Ю. Лобода (США); д-р філос. наук, проф. В. Б. Окороков (Україна); д-р філос. наук, проф. В. І. Онопрієнко (Україна); д-р філос. наук, проф. В. І. Пронякін (Україна); д-р філос. наук, проф. В. М. Рамішвілі (Грузія); д-р іст. наук, проф. І. Ю. Робак (Україна); д-р іст. наук. проф. О. Л. Рябченко (Україна); д-р габіліт., проф. Срогош Тадеуш (Польща); д-р габіліт., проф. Стройновські Анджей (Польща); д-р філос. наук, проф. О. С. Токовенко (Україна); ); д-р іст. наук, доц. O. Є. Тверитнікова (Україна); д-р іст. наук, проф. О. Б. Шляхов (Україна); канд. іст. наук А. В. Сюх (відп. секретар).

  © Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара, 2019

 • Дослідження з історії і філософії науки і техніки
  № 26-27 (2018)

  УДК 16+001(091)+62(091)+930:57(091)+510
  ББК 87.3 + 72.4

  Друкується за рішенням вченої ради Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара згідно з планом видань на 2018 р.

  Рецензенти:
  д-р іст. проф. В. М. Скляр, д-р біол. наук, проф. О. Я. Пилипчук

  Розглянуто специфіку інструментального знання, розкрито утворюючий характер читання через з’ясування його темпоральних конститутивів, проаналізовано формування когнiтивої проблематики icторично-антропологiчного вимiру сучасної філософії історії, участь членів Харківського медичного товариства в російсько-японській війні 1904–1905 рр., життєвий шлях й діяльність вітчизняних вчених-геологів І. М. та А. Ф. Єфимових, перші роки діяльності відділу бактеріозів рослин Інституту мікробіології та епідеміології АН України, впровадження рентгенівської апаратури на лівобережный Україны дорадянського періоду, витоки руху студентських будзагонів та їх роль у формуванні організаторських якостей молоді України, питання організації спостережних баз Одеської астрономічної обсерваторії у високогірних районах СРСР у 70-х роках ХХ століття. Проаналізовано внесок в розвиток міської статистики, демографії, історії А. О. Скальковського та А. С. Бориневича, формування у Дніпропетровську радіоекологічної складової досліджень техногенної трансформації прісноводних екосистем. Висвітлено історію низки міжнародних організацій в галузі історії науки і техніки, стан інженерного співтовариства в державі та в промислових регіонах України другої половини ХІХ ст., особливості розвитку непілотованої ракетно-космічної техніки в першій половині XX ст., внесок наукового колективу, очолюваного І. К. Косько, у напрям «Динаміка перехідних процесів».

  Редакційна колегія:

  д-р іст. наук, проф. В. С. Савчук (гол. редактор, Україна); д-р. філос. наук, проф. С. В. Шевцов (заст. гол. ред., Україна); д-р іст. наук, доц. Н. М. Кушлакова (заст. гол. ред., Україна); д-р іст. наук, доц. Н. В. Венгер (Україна); д-р філос. наук, проф. П. І. Гнатенко (Україна); д-р іст. наук, проф. О. І. Журба (Україна); д-р іст. наук, проф. Т. Ф. Литвинова (Україна); д-р філософії Ю. Лобода (США); д-р філос. наук, проф. В. Б. Окороков (Україна); д-р філос. наук, проф. В. І. Онопрієнко (Україна); д-р філос. наук, проф. В. І. Пронякін (Україна); д-р філос. наук, проф. В. М. Рамішвілі (Грузія); д-р іст. наук, проф. І. Ю. Робак (Україна); д-р іст. наук. проф. О. Л. Рябченко (Україна); д-р габіліт., проф. Срогош Тадеуш (Польща); д-р габіліт., проф. Стройновські Анджей (Польща); д-р філос. наук, проф. О. С. Токовенко (Україна); ); д-р іст. наук, проф. О. Б. Шляхов (Україна); канд. іст. наук А. В. Сюх (відп. секретар).