Наукова діяльність В. О. Добровольського у 20-ті рр. ХХ століття

  • В. О. Бандус
Ключові слова: В. О. Добровольський, професор, науковець, машинобудування, пасова пере- дача, парова машина, деталі машин.

Анотація

Висвітлено основні вектори наукових досліджень видатного українського вченого, доктора технічних наук, професора, В. О. Добровольського у 20-ті рр. ХХ ст. Вчений одним із перших детально розглянув проблеми застосування пасових передач, класифікував та порівняв існуючу й доступну йому парову техніку. Велику увагу дослідник приділяв питанням практичного застосування результатів його наукової праці.

In the article describes the main directions of scientific work of the famous Ukrainian scientist, Doctor of Technical Sciences, Professor, V. A. Dobrovolsky in 20-ies years of Twentieth century. The scientist was among the first who examined in detail problems of use of belt drives, the steam machinery. Much attention the researcher was devoted to the practical use of the results of his scientific work.

Опубліковано
2018-05-10