Еволюція концептів популяризації наукового знання

  • Н. В. Бороздих
Ключові слова: історія популяризації науки, наукові товариства, наукова періодика, науковці- популяризатори.

Анотація

Проаналізовано еволюцію концептів популяризації наукового знання. Виявлено два ас‑
пекти популяризації наукових знань: освітній та комунікативний. Встановлено доповнення
терміна «популяризація» терміном «інтерпретація» як необхідної умови для розбудови ефек‑
тивних суспільних зв’язків між наукою та суспільством. Розглянуто значущі події для виник‑
нення популяризації наукових знань – появу перших наукових товариств у XVII ст. в Європі,
Києво-братської колегії в Україні, а також наукової періодики у вигляді журналів.

The concepts of scientific knowledge popularization have been analyzed. Two aspects of
scientific knowledge popularization (educational and communicative) have been discovered. The
transition in usage from term «popularization» to term term «interpretation» as a requirement
for the development of effective public relations between science and society have been found. The
emergence of the first scientific societies in the XVII century Europe, Kiev-brotherly collegium
in Ukraine, scientific periodicals in the form of magazines as the important events for the first
manifestations of the scientific research popularization have been shown.

Опубліковано
2018-05-10