Рецензування статей

Наукові статті, що надійшли до редколегії, обов’язково проходять рецензування. Форма рецензування статей – зовнішня (рецензування рукописів статей провідним спеціалістом у відповідній галузі науки).

Редколегія визначає відповідність статті профілю журналу, вимогам до оформлення, направляє її на рецензування доктору чи кандидату наук, який має близьку до теми статті наукову спеціалізацію. Відповідальний редактор протягом трьох робочих днів повідомляє авторів про отримання редколегією електронного варіанта статті. Строки рецензування в кожному окремому випадку визначають з урахуванням зайнятості рецензентів для максимально швидкої публікації статті (зазвичай один-два тижні). У рецензії повинні бути визначені такі аспекти майбутньої публікації:

  • чи відповідає зміст статті її назві;
  • наскільки стаття відповідає сучасним досягненням науки;
  • чи доступна стаття науковцям із погляду мови, стилю, розташування матеріалу, таблиць, рисунків тощо;
  • чи доцільна публікація статті з урахуванням раніше опублікованої із даного питання літератури;
  • у чому конкретно полягають позитивні риси, а також недоліки статті, які виправлення та доповнення повинні бути внесені автором;
  • висновок про можливість публікації рукопису: «рекомендовано», «рекомендовано з урахуванням виправлень і відмічених рецензентом недоліків» чи «не рекомендовано».

У випадку відхилення статті редколегія направляє автору мотивовану відмову.

Стаття, не рекомендована рецензентом до публікації, до повторного розгляду не приймається.

Наявність позитивної рецензії – не достатня умова для публікації статті. Остаточне рішення про доцільність публікації приймає редколегія.

Після прийняття рішення про публікацію відповідальний редактор інформує про це авторів, вказує терміни публікації та оплати.

Порядок розгляду статей

Статті приймають за встановленим графіком:
№ 1 (червень) – до 15 травня поточного року;
№ 2 (грудень) –до 15 листопада поточного року.

Контакти

Електронна пошта: varfolomey44@gmail.com, studiesdp@gmail.com
Тел.: +380-97 676-00-09
Адреса редколегії:
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара Міністерства освіти і науки України,
пр. Гагаріна, 72, корпус 13, кімн. 43,
49010, м. Дніпро, Україна.