Вимоги до оформлення статті

Структура статті:

  • індекс УДК (у верхньому лівому куті сторінки);
  • назва статті (до 12 слів) на двох мовах – англійська та українська або російська (форматування по центру);
  • ініціали, прізвища всіх авторів (не більше 4 осіб),
  • місце роботи або навчання (офіційна назва установи), місто, країна
  • анотація (від 2300 до 3000 знаків) та ключові слова (4 – 6 слів, словосполучень) англійською мовою та анотація (1000 – 1500 знаків) і ключові слова мовою статті (українська або російська). Форматування на всю сторінку, анотація не повинна повторювати назву статті;
  • основний текстстатті;
  • список літератури (Reference);

Вимоги до технічного оформлення наукової статті

Формат статті орієнтація - книжкова, матеріали збережені і підготовлені в форматі Microsoft Word (*.doc або *.docx)
Поля всі сторони - 2 см
Основний шрифт Times New Roman
Розмір шрифта основного тексту 14 пунктів
Міжрядковий інтервал полуторний
Вирівнювання основного тексту та тексту бібліографічних посилань по ширині
Автоматична розстановка переносів включена
Абзацний відступ (новий рядок) 1,25 см
Нумерація сторінок не ведеться
Рисунки и таблиці необхідно подавати в статті безпосередньо після тексту, де вони згадуються вперше, або на наступній сторінці. Розмір шрифту табличного тексту зазвичай на 2 пункти менше основного шрифту. Кількість таблиць, формул та ілюстрацій має бути мінімальним і доречним. Рисунки і таблиці на альбомних сторінках не приймаються.
Рисунки, таблиці та підписи до рисунків подаються в електронному вигляді (окремий файл). Кожен рисунок повинен мати підпис, кожна таблиця – заголовок. Формули, рисунки, таблиці, розділи статті мають наскрізну нумерацію (арабську). Не нумерувати розділи та формули, на які немає посилань в тексті. Одиниці фізичних величин повинні відповідати системі СІ.
Формули повинні бути набрані за допомогою редактора формул (внутрішній редактор формул в Microsoft Word for Windows).
Посилання на літературу в квадратних дужках по тексту [1, с. 2], або [1; 7–11], або [5, с. 12; 7, с. 15]. Бібліографічний список в кінці тексту. Посторінкові виноски і посилання не допускаються
Обсяг від 8 до 16 сторінок

Вартість публікаційних послуг

Вартість публікації статті (обсягом до 10 сторінок (підготовлених відповідно інструкції для авторів), включаючи пересилання одного друкованого примірника по Україні 450 гривень
Кожна додаткова сторінка статті 35 гривень
Додатковий друкований примірник журналу, включаючи пересилку 250 гривень
Публікація статті (до 10 сторінок), включаючи пересилку по всіх країнах 30 дол. США
Додаткова сторінка статті 2 дол. США
Додатковий екземпляр журналу, включаючи пересилку 10 дол. США
Вартість публікації статті тільки в електронній версії журналу без друкованого примірника 15 дол. США

ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ НАУКОВОЇ СТАТТІ ПРОСИМО ДОТРИМУВАТИСЯ НАСТУПНИХ ВИМОГ

Назва статті (англійською)
Ініціали та прізвища авторів (англійською)
Офіційна назва організації, місто, держава (англійською)

Анотація англійською мовою. Обсяг 2300–3000 знаків. Текст анотації повинен бути чітким та інформативним (не містити загальних фраз), оригінальним, змістовним (відображати основний зміст статті), структурованим (написаним як один абзац тексту, але слідувати послідовності опису результатів у статті), «англомовним» (написаним якісною англійською мовою). Анотація повинна містити вступне речення, стислий опис методів проведення досліджень (1–2 речення), опис основних результатів (50–70% обсягу) та лаконічні висновки чи перспективи подальших досліджень (1-2 речення). У тексті необхідно застосовувати термінологію, яку використовують у профільних міжнародних англомовних журналах. Реферат сам по собі повинен бути зрозумілим без ознайомлення з основним змістом статті. Використовуйте активний, а не пасивний залог («The study tested», а не «It was tested in this study»). Міжнародні бази даних, до яких потрапить Ваша стаття після її публікації у журналі, нічого не транслітерують і не перекладають, вони приймуть будь-які варіанти Вашого прізвища, ініціалів, назви організації, вказані у статті, навіть із помилками.

Keywords: 4–6 слів (словосполучень) за темою дослідження (англійською мовою)
Поштова адреса: Офіційна назва організації, вулиця та будинок, місто та індекс, країна (англійською мовою)
Tel.: +38-xxx-ххх-хх-хх.
E-mail: __________
ORCID of each of the authors of the article

Назва статті (українською або російською мовою)
Ініціали та прізвища авторів
Офіційна назва організації, місто, країна

Анотація (українською або російською мовою відповідно до мови статті). Обсяг 1000–1500 знаків. Вимоги ті самі, що і до англійської анотації.

Ключові слова: 4–6 слів (словосполучень) за темою дослідження

Назва статті повинна коротко інформувати про її зміст, містити не більше 12 слів. Назва повинна бути цікавою для міжнародної аудиторії.

Стаття повинна містити такі тематичні розділи: Вступ, Матеріал і методи досліджень, Результати, Обговорення, Висновки, References. Оглядова стаття може мати різну кількість розділів із довільними назвами, але висновки та References обов’язкові.

Статті, повернуті після доопрацювання пізніше ніж через місяць, розглядаються як нові надходження. Редколегія зберігає за собою право виправляти та скорочувати текст. Відповідальність за достовірність змісту поданих матеріалів несуть автори.

Вступ

Вступ повинен містити характеристику дослідженості проблеми у світовій науковій літературі (обов’язкові посилання на англомовні статті у міжнародних виданнях, якщо вони є). Завершується вступ характеристикою мети статті або гіпотез, сформульованих перед початком дослідження.

Висновки

Висновки – 5–10 речень краще наводити суцільним текстом.

References

Перелік бібліографічних посилань наводять за алфавітом англійською мовою, а не за порядком згадування в тексті.

Мова оригіналу (українська або російська) наводиться у дужках (in Ukrainian) або (in Russian). Посилання у тексті наводяться в квадратних дужках по тексту [1, с. 2].

Приклад оформлення статті УДК 94(477): 061.22

PRINTED PUBLICATIONS OF RUSSIAN TECHNICAL SOCIETY BRANCHES
AS A SOURCE OF HISTORY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Ivanova N.
Head of the Department of Social and Humanities and Fundamental Courses,
Zahidnodonbaskyi institute, Pavlograd, Ukraine

Tel.: +38-xxx-ххх-хх-хх.
E-mail: __________
ORCID кожного з авторів статті (якщо є)

Abstract. The second half of the ХІХ century was a period of active development of science and technology in the Russian Empire, the characteristic feature of which was the formation of various public and scientific associations and organizations which were set up to consolidate advanced scientific and technical thought and the dissemination and promotion of scientific knowledge. After the reforms of the 1860s the various scholarly societies appeared on the territory of the Russian Empire at a rapid pace. The scientific and technical societies, which were created to promote the development of a particular field of scientific and technical knowledge.

The most famous scientific and technical society, which united representatives of the industrial bourgeoisie and advanced technical intelligentsia in its circle, is considered the Imperial Russian Technical Society (IRTS). The diverse activities of the Russian Technical Society and its branches have significant gaps to date and require profound research in each individual case. As a subject of the research we have identified a separate direction of the activity of the branches, namely the information and publishing activity on the example of Kharkiv and Katerynoslavsk branches of the RTS. The purpose of our research is to carry out a detailed analysis of the various areas of publishing activities of the determined RTS branches, to find out their contribution to the development of engineering and scientific thought and the consolidation of technical intelligentsia in Ukraine.

The content of the information and publishing activity of engineering and scientific societies, the printed organs of which were the only local source for obtaining the necessary information from various fields of technical knowledge at times, was determined by the professional requests of the engineering and technical community of the industrial complex of the studied region and covered a wide range of scientific and technical and socio-economic information. The latter has become an important factor in creating an effective system of communication and information communications of the technical intelligentsia. The main types of printed products of public scientific and technical associations of the region were periodicals and technical literature. Taking into account the lack and sometimes the total absence of necessary information and special professional literature of scientific and technical publications the societies served as professional technical journals. The study has implemented the analysis of special journals "Schetovodstvo i hozjajstvo" and "Tjazhelee vozduha" issued by Kharkiv branch of IRTS, their outstanding significance for forming new directions of scientific and practical accounting and dissemination and popularization of aviation knowledge has been proved.

The study does not deplete the raised problem in the activities of public scientific and technical assossiations, but only covers certain areas of activity, leaving a considerable space for further scientific research.

Key words: Russian Technical Society (RTS), PTS branch, information and publishing activity, print agency, journal

ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ ВІДДІЛЕНЬ РОСІЙСЬКОГО ТЕХНІЧНОГО ТОВАРИСТВА
ЯК ДЖЕРЕЛО З ІСТОРІЇ НАУКИ Й ТЕХНІКИ

Іванова Н.,
Кафедра соціально-гуманітарної та фундаментальної підготовки,
Західнодонбаський інститут, Павлоград, Україна

Анотація. Досліджено один з напрямів діяльності відділень Імператорського Російського технічного товариства (ІРТТ), а саме інформаційно-видавничу діяльність на прикладі Харківського та Катеринославського відділень ІРТТ. Проаналізовано різноманітні форми видавничої діяльності означених відділень ІРТТ, з’ясовано їх внесок у розвиток інженерно-наукової думки та консолідацію технічної інтелігенції в Україні. З’ясовано, що основними видами друкованої продукції громадських науково-технічних об’єднань регіону були періодичні видання та технічна література. В роботі здійснено аналіз спеціальних журналів «Счетоводство и хозяйство» і «Тяжелее воздуха», що видавалися Харківським відділенням ІРТТ, доведено їх непересічне значення для формування нових напрямів науково-практичного рахівництва та поширення і популяризації авіаційних знань.

З огляду на брак, а часом і повну відсутність необхідної інформації та спеціальної професійної літератури, науково-технічні видання товариств виконували функції фахових технічних журналів.

Проведене дослідження не вичерпує піднятої проблеми у діяльності громадських науково-технічних об’єднань, а лише висвітлює окремі напрями діяльності, що залишає значний простір для подальших наукових пошуків.

Ключові слова: Російське технічне товариство (РТТ), відділення РТТ, інформаційно-видавнича діяльність, друкований орган, журнал.

1. Вступ

Історія створення та діяльності громадських науково-технічних товариств на теренах Російської імперії сягає другої половини ХІХ століття, коли активний розвиток промисловості в державі вимагав об’єднання представників різноманітних галузей наукового знання. Значну увагу питанням виникнення перших наукових товариств взагалі та науково-технічних, зокрема, приділено в роботі О. В. Соболєвої [7].

2. «Записки» - друковані органи відділень ІРТТ
.
.
.
5. Висновки

REFERENCES

  1. Galickij V. S. (1906). Readings on mechanics. Ekaterinoslav, 44 p. (in Russian).
  2. Langhovoj N. P. (1894). St. Petersburg practical technological Institute from 1828 and 1893., Technical education, no. 1, pp. 34–51 (in Russian).