Метафизика природы Канта как трансцендентальное обоснование математики и естествознания

  • В. А. Панфилов
Ключові слова: трансцендентальний ідеалізм, взаємодія філософії математики та природознавства, співвідношення наук, метафізика природи

Анотація

Досліджено взаємодію філософії, математики та природознавства в трансцендентальнокритичному ідеалізмі І. Канта. Проаналізовано настанову І. Канта на прояснення і обґрунту‑ вання математики і природознавства в метафізиці природи (трансцендентальній естетиці, ло‑ гіці і діалектиці), що пов’язано з усвідомленням філософії, математики і природознавства че‑ рез з’ясування розбіжностей цих наук за предметом, джерелом і способом пізнання у кожній з них.

The interaction of philosophy, mathematics and science in transtsenentalno-critical idealism of I. Kant. Kant analyzed setting to clarify and study of mathematics and science in the metaphysics of nature (transcendental aesthetics, logic and dialectics), due to the clarification of the relation of philosophy, natural science and mathematics through the elucidation of differences of Sciences on the subject, source and method of knowledge in each of them.

Опубліковано
2018-05-09